30 آذر ماه 1398

آبسه دندان چیست؟

آبسه دندان با آبسه لثه از نظر منبع عفونت اصلی فرق دارد. منشاء آبسه دندان پالپ دندان است و از اپکس ته ریشه دندان به خارج آن منتشر می شود. منشاء آبسه لثه (یا آبسه پریودنتال) پاکت لثه است