17 فروردین ماه 1400

بیماری لثه و درمان آن

بیماری لثه که در آن لثه ها متورم، عفونی، یا زخم می شوند دارای دو مرحله ژنژیویت و پریودنتیت میباشد که بیماری پریودنتیت به مراتب پیشرفته تر از ژنژیویت است