14 آذر ماه 1400

اناملوپلاستی یا کانتور یا تراش مینای دندان

اناملوپلاستی یکی از فرایندهای زیبایی دندانی است که در آن مقدار اندکی از مینای دندان ها برداشته می شود تا اندازه، شکل، ارتفاع، یا سطوح دندان تغییر کنند.