29 آذر ماه 1400

توروس پلاتینوس یا زائده های استخوانی سقف دهان

توروس پلاتینوس یک زائده استخوانی بی ضرر و بدون درد که روی سقف دهان واقع شده است. توده در وسط سخت کام ظاهر می شود و اندازه و شکل های متفاوتی می تواند داشته باشد.