17 فروردین ماه 1402

برای حساسیت دندان ها در طول دوران بارداری چه باید کرد؟

آیا درد لثه ها و حساسیت دندان ها در دوران بارداری طبیعی است؟ چگونه به حساسیت دندان ها و درد وسوزش لثه ها در اوایل بارداری می پردازید؟