28 شهریور ماه 1401

سرطان دهان

سرطان دهان نوعی سرطان سر و گردن است که زمانی ایجاد می شود که سلول های غیرطبیعی در پوشش گونه، لثه، سقف دهان، زبان یا لب ها به طور غیرقابل کنترلی رشد کنند.