2 خرداد ماه 1400

تاثیر رژیم غذایی بر سلامت دهان و دندان

غذاهایی که می خورید و نوشیدنی هایی که می نوشید تأثیر مستقیم بر ایجاد و پیشرفت پوسیدگی دندان ها دارند. میان وعده سلامت دندان ها را تحت تأثیر قرار می دهند