2 بهمن ماه 1399

علائم و نشانه های شکست درمان ریشه دندان

چرا درمانهای ریشه با شکست مواجه می شوند؟ علایم شکست عصبکشی کدامند؟ درمان دندان عصب کشی شده ای که درمان آن با شکست مواجه شده است چیست؟