29 شهریور ماه 1400

ساییدگی و فرسایش دندان ها

فرسایش دندان به از دست رفتن سطح دندان ها در نتیجه اسیدی که می خورید یا می نوشید، یا اسیدی که از معده شما بالا می آید اتفاق می افتد.