27 تیر ماه 1400

فرایند لیفت لثه یا افزایش طول تاج دندان

آیا شما نیز به فرایند لیفت لثه نیاز دارید؟ این درمان که تحت عنوان افزایش طول تاج دندان و درمان لبخند لثه ای نیز شناخته می شود به منظور زیبایی لبخند انجام میشود