3 آبان ماه 1398

پالپوتومی و پالپکتومی – بخش دوم

بر خلاف پالپوتومی، پالپکتومی در موارد پوسیدگی شدید دندان شامل بخش کرونال و نیز رادیکولار دندان توصیه می شود که منجر به پالپیت برگشت ناپذیر دندان شده اند
16 مهر ماه 1398

پالپوتومی و پالپکتومی – بخش اول

پالپوتومی و پالپکتومی پر استفاده ترین درمان پالپ هستند. پالپوتومی فرایند برداشتن بخش تاجی پالپ دندان و پالپکتومی برداشتن کل محتوای داخل کانال ریشه است.