20 آبان ماه 1398

مراقبت های پس از درمان ریشه

مراقبت های پس از درمان ریشه: در روز دو مرتبه دندان خود را با خمیر دندان فلورایده مسواک بزند.نخ دندان دندان بکشد.انجام مراقبت و پاکسازی های تخصصی