3 آبان ماه 1398

پالپوتومی و پالپکتومی – بخش دوم

بر خلاف پالپوتومی، پالپکتومی در موارد پوسیدگی شدید دندان شامل بخش کرونال و نیز رادیکولار دندان توصیه می شود که منجر به پالپیت برگشت ناپذیر دندان شده اند