30 اردیبهشت ماه 1402

تفاوت فلیپر با پروتزهای پارسیل چیست؟

تفاوت فلیپر با پروتزهای پارسیل چیست؟ پروتز پارسیل و پروتز فلیپر می توانند جایگزین چند دندان شوند؟ آیا پروتز پارسیل و فلیپر دائمی هستند؟